Notulen

Notulen

Oktober 2019

Juni 2019

Mei 2019

April 2019

Maart 2019

'Walking with Jesus together!' Wij zetten ons ervoor in dat Nederland bereiken met het Goede Nieuws door een levendige demonstratie van de Heilige Geest dat leidt tot de Volbrachte Opdracht van Christus Jezus de hoogste prioriteit heeft van Zijn kerk.

Meer info

Privacy en cookies beleid

Privacy en cookies beleid

Welkom bij Church of God Nederland. De website waarop dit beleid wordt gehost, is eigendom van en wordt beheerd door Galilee als trustee voor Church of God Nederland (“CoG”).

Deze privacyverklaring beschrijft hoe CoG-kerken wereldwijd, inclusief in de Europese Economische Ruimte waaronder de EU, het VK en Noorwegen vallen (“EER”) (allemaal samen “CoG-kerken“) en de kerk waarnaar wordt verwezen aan de voet van het beleid (“de Lokale Kerk“) en CoG Nederland uw gegevens verzamelen, gebruiken, openbaren, overdragen, opslaan, bewaren of anderszins verwerken, hetzij verstrekt via de website, hetzij rechtstreeks verkregen via andere middelen, en die gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de Wet.

Door verder te surfen en deze website te gebruiken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de relatie van de Lokale Kerk en CoG Nederland met u.

 

Interpretatie

Wanneer “wij”, “ons” of “onze” in dit beleid wordt gebruikt, verwijst dat naar uw relatie met en een verplichting of recht in zowel CoG Nederland als de Lokale Kerk.

De “Gegevensbeheerder” is de entiteit die bepaalt voor welk doel persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt.

De “Gegevensverwerker” is de entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de Gegevensbeheerder

“Persoonlijke gegevens” verwijst naar alle informatie over een levend persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, e-mailadres of foto en die de persoon alleen of in combinatie met andere informatie kan identificeren.

 

Wet inzake gegevensbescherming

Dit beleid legt uit hoe wij voldoen aan de Wet – en Regelgeving in onze respectieve landen en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Regelgeving inzake privacy en elektronische communicatie 2003 (“de PECR” oftewel Privacy & Electronic Communications Regulations) met betrekking tot elektronische communicatie (hoofdelijk en gezamenlijk, “de Wet”).

StL is het met de Lokale Kerk eens geworden dat:

 1. de Lokale Kerk de inhoud zal beheren op dat deel van de website dat is gewijd aan de Lokale Kerk waar het beleid wordt gepost, bijvoorbeeld Stlwm.org/amsterdam, en in het bijzonder registratie voor evenementen en online schenkingen;
 2. alle persoonlijke gegevens met betrekking tot in de EER woonachtige personen die zijn verkregen van of betrekking hebben op dergelijke personen die toegang hebben tot de website voor enig doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
  1. een gift doen;
  2. registreren voor een evenement;
  3. het verwerven van goederen of diensten via deze website; zullen worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de Wet;
 3. dergelijke informatie vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen worden verstrekt aan derden die ons helpen, die goederen of diensten leveren die door dergelijke personen zijn aangevraagd, of met hun voorafgaande toestemming.

We zullen ons houden aan de Principes van gegevensbescherming zoals beschreven in AVG. Uw gegevens:

 1. moeten legaal, eerlijk en op een transparante manier worden verwerkt;
 2. zullen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en vervolgens niet worden verwerkt op een wijze de onverenigbaar is met die doeleinden;
 3. moeten toereikend, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
 4. moeten nauwkeurig zijn en, zo nodig, moeten ze worden bijgewerkt;
 5. moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 6. moeten zodanig worden verwerkt dat een gepaste beveiliging van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen.
Gegevensbeheerder en gegevensverwerker

Hoewel CoG en de Lokale Kerk afzonderlijke organisaties zijn, werken ze samen en moeten ze mogelijk persoonlijke gegevens delen, zodat ze beide hun taken als kerken kunnen uitvoeren, de kerkgemeenschap kunnen ondersteunen en producten en diensten die u aanvraagt, kunnen leveren.

Hoewel deze privacyverklaring door CoG als een Gegevensbeheerder op de website wordt gepost, bevindt deze zich op het gedeelte van de website dat wordt beheerd door de Lokale Kerk, waar de Lokale Kerk ook een Gegevensbeheerder is van persoonlijke gegevens die u verstrekt.

Als u persoonlijke gegevens rechtstreeks verstrekt aan de Lokale Kerk of via betrokkenheid bij de Lokale Kerk of aan medewerkers of vrijwilligers, is de Lokale Kerk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen onder de AVG. Waar ingestemd of toegestaan worden deze persoonlijke gegevens gedeeld met StL en StL kan dergelijke gegevens verwerken in naam van de Lokale Kerk, of als een gezamenlijke beheerder voor eigen doeleinden.

Waar StL en de Lokale kerk gezamenlijk beheerders zijn, zijn beide verantwoordelijk voor hoe uw gegevens worden verwerkt.

EER-Vertegenwoordiger

Aangezien StL een gegevensbeheerder is in Nederland, is elke Lokale Kerk in de EER de landsvertegenwoordiger voor StL in het rechtsgebied waarin de Lokale Kerk is gevestigd om StL te helpen met het verzamelen, opslaan, gebruiken en overbrengen van informatie en het naleven van alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Reikwijdte van het beleid

CoG Nederland en de CoG-kerken nemen uw privacy zeer ernstig en dit beleid is aangenomen omdat het het recht van mensen erkent om hun persoonlijke gegevens privé te houden.

Door persoonlijke gegevens te verstrekken, waaronder door deze website te gebruiken, stemt u ermee in ons toe te staan contact met u op te nemen, ook per post, e-mail, telefoon of sms-bericht, in verband met onze liefdadigheidsdoelen:

 1. voor onze legitieme belangen, in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming; of
 2. op basis van de toestemmingen die u hebt gegeven.
Uw voorkeuren aanpassen

Als u op enig moment uw voorkeuren wilt wijzigen en:

 1. u wilt geen verdere communicatie ontvangen van StL en/of de Lokale kerk die u bezoekt of eerder hebt bezocht; OF
 2. u wilt de manier waarop u communicatie ontvangt, veranderen

volg dan de procedure onder Uw rechten hieronder.

Als u het niet eens bent met enig onderdeel van dit beleid, geeft u ons dan geen persoonsgegevens en gebruik de website dan niet.

Hoe persoonlijke informatie wordt verzameld

Persoonlijke gegevens worden verzameld elke keer dat u met ons in contact komt, bijvoorbeeld wanneer u:

 1. de website bezoekt (zie het cookiebeleid);
 2. een gift doet aan de Lokale Kerk;
 3. zich registreert voor een CoG-conferentie of een evenement in de Lokale Kerk;
 4. solliciteert voor een baan of als vrijwilliger bij de Lokale Kerk;
 5. uw contactgegevens, schriftelijk of mondeling, verstrekt aan het personeel of de vrijwilligers van de lokale kerk;
 6. goederen of diensten koopt van CoG, via de website of rechtstreeks van de Lokale Kerk en wanneer u creditcard- of bankpasgegevens verstrekt;
 7. deelneemt aan andere activiteiten van de Lokale Kerk, zoals groepen;
 8. contact met ons opneemt via e-mail, sms, brief, telefoon;
 9. persoonlijke ontmoetingen met personeel en vrijwilligers hebt;
 10. toegang tot sociale mediaplatforms neemt zoals Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram;
 11. zich registreert bij StL.app en StL toestemming verleent om de Lokale Kerk toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens en toestemming geeft om benaderd te worden door StL en/of de Lokale Kerk.
Soorten informatie die verzameld wordt
Persoonlijke informatie

De soorten persoonlijke informatie die door ons worden verzameld, zijn onder meer:

 • persoonlijke gegevens zoals uw titel, naam en geboortedatum;
 • contactgegevens zoals postadres, postcode, e-mailadres, mobiele telefoonnummers en telefoonnummers;
 • indien relevant voor onze missie, demografische informatie zoals burgerlijke staat, nationaliteit, opleiding, werk/kwalificaties en familiedetails;
 • financiële informatie zoals donatie geschiedenis en uw bankgegevens;
 • of u een belastingbetaler bent op de plaats waar de Lokale kerk is geregistreerd;
 • gegevens van uw echtgeno(o)t(e) en familie als u zich vrijwillig aanmeldt, zich registreert voor evenementen en/of uw kinderen om welke reden dan ook bij CoG of de Lokale Kerk registreert;
 • niet-financiële informatie zoals paspoorten, rijbewijzen en financiële informatie zoals salarisadministratie, belastingcodes en declaraties;
 • gegevens van werknemers en vrijwilligers zoals kwalificaties, talen en ervaring;
 • aantekeningen van uw contact met ons;
 • door u verstrekte foto’s of foto’s genomen bij StL of op diensten of evenementen van de Lokale Kerk;
 • bezoeken aan de website om StL in staat te stellen de effectiviteit te verbeteren en de diensten en evenementen van De kerk beter te promoten.
Gevoelige/speciale categorie persoonlijke informatie

We kunnen gevoelige persoonlijke informatie verzamelen en opslaan (speciale categorie-informatie onder AVG), zoals:

  • gezondheidsinformatie verstrekt tijdens pastorale vergaderingen;
  • gezondheidsinformatie om te helpen bij het bezoeken van CoG Nederland of diensten en evenementen in de Lokale Kerk;
  • religieuze informatie (aanwezigheid op Lokale Kerk en/of plaatselijke kerkelijke evenementen/activiteiten, persoonlijke geloofsbeslissingen, doopsel);
  • religieuze overtuiging, toegestaan wanneer u en/of uw familie aanwezig is, zich registreert voor StL en/of diensten en conferenties in de Lokale Kerk;
  • gebedsverzoeken.
Hoe wij uw gegevens gebruiken

We verzamelen informatie over u voor verschillende doeleinden op basis van verschillende redenen. Een deel van de informatie wordt bijvoorbeeld bekendgemaakt om zich te registreren voor activiteiten of evenementen, soms zijn wij op grond van Wet- en Regelgeving verplicht om informatie over u te verzamelen en te verwerken, en op andere momenten beschouwen wij het als een legitiem liefdadigheidsbelang om informatie te verzamelen en te verwerken.

Uw persoonlijke informatie zal worden behandeld in overeenstemming met de Wet. Ze wordt nooit verkocht of weggegeven. Ze wordt alleen gedeeld met anderen indien u daarvoor toestemming hebt gegeven of indien dat contractueel of wettelijk is toegestaan of vereist.

We zullen uw persoonlijke informatie niet voor andere doeleinden gebruiken zonder eerst uw toestemming te vragen, tenzij dat is toegestaan of vereist door de wet.

Over het algemeen kan het gebruik van uw persoonlijke gegevens op basis van onze legitieme liefdadigheidsbelangen en met uw toestemming het volgende omvatten:

om u op de hoogte houden van diensten, activiteiten, evenementen, middelen en conferenties van CoG Nederland en/of van de Lokale Kerk;

 • om de belangen van CoG Nederland, zijn christelijke missie en zijn liefdadigheidsobjecten te bevorderen;
 • om werknemers en vrijwilligers te beheren;
 • om donaties te werven en te verwerken, alsook gerelateerde wettelijke rechten en plichten;
 • voor het oprichten en behouden van uw betrokkenheid met ons, evenementen die u hebt bijgewoond, welke gebieden en activiteiten van de

Lokale Kerk die u hebt gesteund, het bijhouden en erkennen van elke donatie, om de producten of diensten die u hebt aangevraagd, te verstrekken;

 • voor het beantwoorden van een vraag of verzoek om nadere informatie of over een klacht over ons, onze diensten, activiteiten en evenementen;
 • om u te registreren voor evenementen, conferenties en om de gevraagde diensten te bieden;
 • om analyses en marktonderzoek uit te voeren en onze website en communicatie te verbeteren, bijvoorbeeld door geanonimiseerde gebruikersgegevens te koppelen aan sociale mediasites zoals Facebook om de interesses van mensen beter te begrijpen;
 • om de Lokale Kerk te helpen om diensten en producten te leveren, die waardevoller zijn voor degenen die betrokken zijn bij StL en de gemeenschap van de Lokale Kerk;
 • om ons vermogen te verbeteren om mensen die naar een Lokale Kerk gaan en de bredere gemeenschap bij te staan;
 • om de Lokale Kerk en de geassocieerde StL-kerken te helpen voor management- en administratieve doeleinden, zoals boekhouding, betalingen met credit/debitcards, fraudebestrijdingsmaatregelen, onderhoud en ontwikkeling.
Wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke informatie alleen verwerken als we hier een wettelijke basis voor hebben. De wettelijke basis hangt af van de reden of redenen die we hebben verzameld en nodig hebben om uw informatie te gebruiken. Onder de Wet is de wettelijke basis in bijna alle gevallen:

 • omdat het in ons legitieme belang is als geregistreerde liefdadigheidsinstellingen en christelijke religieuze entiteiten om uw persoonlijke informatie te gebruiken om onze service als kerken te bedienen en te verbeteren;
 • om enige contractuele relatie die we met u hebben op het gebied van het leveren van producten of diensten te vervullen, zoals registratie bij evenementen;
 • omdat u akkoord bent gegaan dat StL en/of de Lokale Kerk uw informatie voor een bepaald doel gebruikt;
 • omdat we uw persoonlijke informatie moeten gebruiken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de bescherming en het welzijn van individuen;
 • om de vitale belangen van u of een ander persoon te beschermen, bijvoorbeeld in pastorale situaties;
 • om gevoelige persoonsgegevens en persoonsgegevens van een speciale categorie te verwerken die voor ons relevant zijn als een niet-commerciële religieuze organisatie;
 • waar u toestemming hebt gegeven om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon of sms, om u informatie en marketingcommunicatie te sturen.
Gegevensopslag en wie uw informatie ziet

Informatie die u elektronisch verstrekt, ook via deze website, kan worden bewaard op computers op locaties van StL-kerken en op servers in Nederland, de EER en de VS.

Informatie die u op papier verstrekt, zoals toestemmingen en brieven, of informatie die wordt vastgelegd in vergaderingen met personeel of vrijwilligers, kan worden overgebracht naar beveiligde virtuele systemen of worden opgeslagen in beveiligde fysieke archiveringssystemen.

Onder voorbehoud van naleving van ons beleid en procedures voor databeheer en in overeenstemming met de bovenstaande Gegevensbeschermingsbeginselen, kan informatie worden opgevraagd, gebruikt en opgeslagen:

 1. op computers op de locaties van de StL-kerken en servers in Nederland, de EER en de VS; en
 2. door een beperkt aantal personeelsleden of essentiële vrijwilligers met een geheimhoudingsplicht, die betrokken zijn bij de ontwikkeling, het onderhoud en de werking van de website churchofgod.nl., en CoG.app Financiële gegevens en kaartdetails:, of de diensten die door hen worden geleverd of die voor ons handelen voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet, of andere doeleinden die door u zijn goedgekeurd. Die partijen kunnen ook informatie verwerken, bestellingen uitvoeren en afleveren, creditcardbetalingen verwerken en ons ondersteunende diensten verlenen.

Externe dienstverleners kunnen informatie verwerken, bestellingen uitvoeren en leveren, donaties en creditcardbetalingen verwerken en namens ons ondersteunende diensten verlenen. Wanneer dergelijke details worden gedeeld, beperken de geldende overeenkomsten het gebruik van uw informatie tot het doel waarvoor deze wordt verstrekt en zorgen zij ervoor dat deze veilig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy worden bewaard.

Een van onze belangrijkste leveranciers is Church of God in de VS, d/b/a MailChimp, die e-mailcommunicatiediensten levert en gecertificeerd is volgens het EU-VS-privacyschildkader dat is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Wij verkopen of geven uw persoonlijke gegevens niet door aan enige andere organisatie en/of individuen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijk vereist.

 

Financiële gegevens en kaartdetails:

Alle financiële betalingen en gegevens worden bewaard in overeenstemming met The Payment Card Industry Data Security Standard (“PCI DSS“).

Alle online of telefonisch gedane donaties met creditcards/bankpassen worden veilig gesteld via externe serviceproviders en betalingsgateways, die voldoen aan PCI DSS. Onbewerkte kaartgegevens worden niet geregistreerd en worden niet opgeslagen op onze systemen.

Wij slaan geen onbewerkte financiële gegevens (credit- of debitcardnummers) op, die zijn verkregen via online-transacties, noch geven we informatie door aan derden, behalve waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, om fraude te verminderen of om een gevraagde dienst aan te bieden en kredietrisico’s te minimaliseren.

 

Hoelang houden wij uw informatie bij

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang als nodig en in overeenstemming met de Wet en andere wettelijke vereisten.

Als u hebt aangegeven dat u niet langer van ons wilt horen, houden we de minimale informatie bij die nodig is om ervoor te zorgen dat er geen toekomstig contact met u wordt gemaakt.

Zelfs nadat u uw communicatievoorkeuren hebt gewijzigd, kunnen we echter kopieën van informatie over u bewaren gedurende een periode die consistent is met de toepasselijke wetgeving, het toepasselijke statuut van beperkingen of, zoals wij denken dat redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke Wet- en Regelgeving, of wettelijke procedures.

Wanneer we gevoelige persoonlijke gegevens van u bezitten, wordt de gevoelige informatie na een periode van twee (2) jaar verwijderd, tenzij we bewijs hebben van uw vaste contact met ons of als we volgens de wet verplicht zijn die informatie bij te houden.

Cookies

We gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen wanneer u Stlwm.org bezoekt of gebruikt, inclusief het plaatsen van een stukje data, gewoonlijk een “cookie” genoemd op uw apparaat. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw harde schijf of in uw apparaat geheugen worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt of een bericht bekijkt. Door StLwm.org te gebruiken, staat u ons toe om uw informatie te verzamelen en te gebruiken voor activiteiten op apparaten die u gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Voor meer informatie en om te leren hoe u cookies die op Stlwm.org worden gebruikt, kunt blokkeren of verwijderen, raadpleegt u ons Cookiebeleid.

 

Uw rechten
Persoonlijke informatie

Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Daarnaast geeft de Wet u het recht, onder bepaalde omstandigheden:

 • om schriftelijk kopieën te verzoeken en op een veilige manier te verkrijgen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren;
 • om uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, te corrigeren of bij te werken;
 • om ons te verzoeken uw persoonlijke informatie niet langer voor marketingdoeleinden of voor enig ander doel te gebruiken wanneer er geen wettelijke verplichting is om door te gaan met de verwerking ervan;
 • om bezwaar te maken tegen profileringsactiviteiten op basis van ons legitieme belang;
 • om alle persoonsgegevens te laten verwijderen (alleen in de EER). Neem om een van deze rechten uit te oefenen contact op met privacy@stlwm.org of neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (contactgegevens hieronder).

Breng StL of de Lokale Kerk alstublieft onmiddellijk op de hoogte zodra een van uw contactgegevens verandert, zodat de records up-to-date kunnen worden gehouden.

We zullen redelijke stappen ondernemen om uw informatie die onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is, te corrigeren.

Als u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming bij StL of de Lokale Kerk waar u naartoe gaat (of eerder naartoe ging als u niet langer naar de StL-kerk gaat) en waar mogelijk wordt die informatie verwijderd.

Een verzoek om toegang, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens kan onder bepaalde omstandigheden worden geweigerd. Als uw verzoek wordt geweigerd, ontvangt u een reden voor de beslissing en, in het geval van wijziging, zal met uw persoonlijke gegevens worden vermeld dat de nauwkeurigheid ervan wordt betwist.

 

Marketingcommunicatie

De Regelgeving inzake privacy en elektronische communicatie (PECR) geeft u het recht:

 • om te kiezen om marketingcommunicatie al dan niet van ons te ontvangen via e-mail, sms of telefoon;
 • om te weten over de cookies die StL gebruikt, zodat u kunt beslissen of u toestemming geeft om een cookie op uw apparaat op te slaan. Zie het Cookiesbeleid op churchofgod.nl.

U kunt de manier waarop u wordt gecontacteerd of het soort materiaal dat naar u wordt gestuurd op elk moment wijzigen door contact met ons op te nemen via de post of e-mail via de onderstaande contactgegevens.

 

Uw voorkeuren aanpassen

U kunt op elk gewenst moment weigeren om communicatie te accepteren en niet langer dergelijke communicatie te ontvangen door:

 1. a. de instructies voor “Afmelden” te volgen in elke e-mail of sms die u ontvangt van StL en/of de Lokale Kerk;
 2. een e-mail te sturen naar privacy@churchofgod.nl;
 3. door een e-mail te sturen naar de Lokale Kerk die u bezoekt of eerder hebt bezocht of die contact met u heeft opgenomen;
Beveiliging

Er zullen redelijke maatregelen worden genomen om alle persoonlijke informatie die wordt bewaard te beveiligen.

Persoonlijke informatie die elektronisch wordt bewaard, wordt opgeslagen op een beveiligde server of in beveiligde bestanden.

Internet is geen veilige methode voor het verzenden van informatie. Daarom wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de beveiliging van informatie die u ons stuurt of ontvangt via internet of voor ongeautoriseerde toegang of gebruik van die informatie.

Beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw informatie te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onwettige verwerking, accidenteel verlies, vernietiging en schade.

Indien we u beveiligingscodes hebben gegeven of indien u beveiligingscodes hebt gekozen (gebruikersnaam, wachtwoord, gedenkwaardig woord of PIN), waarmee u onze online diensten kunt gebruiken, bent u ervoor verantwoordelijk deze beveiligingsgegevens vertrouwelijk te houden.

 

Links en sociale media

Deze website kan ook links bevatten naar andere websites of deze website kan ook social-media-knoppen bieden, waardoor het delen van webinhoud rechtstreeks naar een social-media-platform zoals Facebook, Twitter, WhatsApp en YouTube mogelijk is.

Wij ondersteunen geen social-media-website(s) en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, tenzij gepost of goedgekeurd door ons, noch zijn wij verantwoordelijk voor de cookies die dergelijke websites kunnen bevatten.

Het gebruik van dergelijke knoppen of links is op eigen risico en u moet de authenticiteit van sites verifiëren voordat u op dergelijke sites persoonlijke informatie post of verstrekt.

We vragen niet om wachtwoorden of persoonlijke gegevens op sociale media.

Websites zoals Vimeo en YouTube worden gebruikt om video’s op de website te laden en serviceproviders zoals Brushfire, MailChimp en Google Analytics kunnen via deze site hun eigen cookies verzenden. Raadpleeg het cookie- en privacybeleid op deze sites van derden als u hier meer informatie over wilt.

Deze website kan ook gesponsorde links en advertenties bevatten. Die kunnen meestal komen van gerelateerde StL-kerken, partnerministeries of serviceproviders komen, die mogelijk hun eigen gedetailleerde privacybeleid hebben.

 

Downloads

Alle documenten of bestanden die beschikbaar zijn gemaakt om te downloaden van onze website worden op eigen risico van de gebruiker aangeboden.

 

Bedenkingen rapporteren

Neem contact op met StL of de Lokale Kerk als u een probleem wilt melden met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie via deze website of rechtstreeks aan de Lokale Kerk als het gaat om informatie die op een andere manier wordt verstrekt.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Bureau voor gegevensbescherming (zie contactgegevens hieronder) over hoe uw gegevens worden beheerd.

 

Wijzingen in deze privacyverklaring
CoG Nederland kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen om rekening te houden met veranderingen in de beste praktijken, beveiliging en controle en om te zorgen voor naleving van eventuele aanpassingen of wijzigingen in de Wet of andere toepasselijke wetgeving in de EER. Elke gewijzigde versie zal beschikbaar zijn op de website. We raden u aan regelmatig de website te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
Contact

Contact opnemen met CoG Nederland en/of uw Lokale CoG-kerk:

Als u meer informatie wenst, of vragen, problemen of klachten hebt met betrekking tot het privacybeleid of onze procedures voor informatieverwerking in het algemeen, neem dan contact op met de juiste persoon (personen) hieronder:

Galilee als trustee voor CoG Nederland
Att: Data Protection Officer: Shakila Olsen
Wisseloord 83 (alleen op afspraak), 1107 NB  Amsterdam
Postbus 233, 1110 CD Amsterdam
T.: +31(0)6 2845 4198
Email: shakila@galilee.nl

Gegevensbeschermingsautoriteiten
Autoriteit Persoonsgegevens
T: 0900 200 12 01
W: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl


Privacybeleidn

Privacybeleid & Cookies

Welkom bij StLwm.org. De website waarop dit beleid wordt gehost, is eigendom van en wordt beheerd door Send the Light als trustee voor Send the Light World Missions (“StL”).

Deze privacyverklaring beschrijft hoe StL-kerken wereldwijd, inclusief in de Europese Economische Ruimte waaronder de EU, het VK en Noorwegen vallen (“EER”) (allemaal samen “StL-kerken“) en de kerk waarnaar wordt verwezen aan de voet van het beleid (“de Lokale Kerk“) en StL uw gegevens verzamelen, gebruiken, openbaren, overdragen, opslaan, bewaren of anderszins verwerken, hetzij verstrekt via de website, hetzij rechtstreeks verkregen via andere middelen, en die gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de Wet.

Door verder te surfen en deze website te gebruiken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de relatie van de Lokale Kerk en StL met u.

Interpretatie

Wanneer “wij”, “ons” of “onze” in dit beleid wordt gebruikt, verwijst dat naar uw relatie met en een verplichting of recht in zowel StL als de Lokale Kerk.

De “Gegevensbeheerder” is de entiteit die bepaalt voor welk doel persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt.

De “Gegevensverwerker” is de entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de Gegevensbeheerder

“Persoonlijke gegevens” verwijst naar alle informatie over een levend persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, e-mailadres of foto en die de persoon alleen of in combinatie met andere informatie kan identificeren.

Wet inzake gegevensbescherming

Dit beleid legt uit hoe wij voldoen aan de Wet – en Regelgeving in onze respectieve landen en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Regelgeving inzake privacy en elektronische communicatie 2003 (“de PECR” oftewel Privacy & Electronic Communications Regulations) met betrekking tot elektronische communicatie (hoofdelijk en gezamenlijk, “de Wet”).

StL is het met de Lokale Kerk eens geworden dat:

 1. de Lokale Kerk de inhoud zal beheren op dat deel van de website dat is gewijd aan de Lokale Kerk waar het beleid wordt gepost, bijvoorbeeld Stlwm.org/amsterdam, en in het bijzonder registratie voor evenementen en online schenkingen;
 2. alle persoonlijke gegevens met betrekking tot in de EER woonachtige personen die zijn verkregen van of betrekking hebben op dergelijke personen die toegang hebben tot de website voor enig doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
  1. een gift doen;
  2. registreren voor een evenement;
  3. het verwerven van goederen of diensten via deze website; zullen worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de Wet;
 3. dergelijke informatie vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen worden verstrekt aan derden die ons helpen, die goederen of diensten leveren die door dergelijke personen zijn aangevraagd, of met hun voorafgaande toestemming.

We zullen ons houden aan de Principes van gegevensbescherming zoals beschreven in AVG. Uw gegevens:

 1. moeten legaal, eerlijk en op een transparante manier worden verwerkt;
 2. zullen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en vervolgens niet worden verwerkt op een wijze de onverenigbaar is met die doeleinden;
 3. moeten toereikend, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
 4. moeten nauwkeurig zijn en, zo nodig, moeten ze worden bijgewerkt;
 5. moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 6. moeten zodanig worden verwerkt dat een gepaste beveiliging van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen.
Gegevensbeheerder en gegevensverwerker

Hoewel StL en de Lokale Kerk afzonderlijke organisaties zijn, werken ze samen en moeten ze mogelijk persoonlijke gegevens delen, zodat ze beide hun taken als kerken kunnen uitvoeren, de kerkgemeenschap kunnen ondersteunen en producten en diensten die u aanvraagt, kunnen leveren.

Hoewel deze privacyverklaring door StL als een Gegevensbeheerder op de website wordt gepost, bevindt deze zich op het gedeelte van de website dat wordt beheerd door de Lokale Kerk, waar de Lokale Kerk ook een Gegevensbeheerder is van persoonlijke gegevens die u verstrekt.

Als u persoonlijke gegevens rechtstreeks verstrekt aan de Lokale Kerk of via betrokkenheid bij de Lokale Kerk of aan medewerkers of vrijwilligers, is de Lokale Kerk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen onder de AVG. Waar ingestemd of toegestaan worden deze persoonlijke gegevens gedeeld met StL en StL kan dergelijke gegevens verwerken in naam van de Lokale Kerk, of als een gezamenlijke beheerder voor eigen doeleinden.

Waar StL en de Lokale kerk gezamenlijk beheerders zijn, zijn beide verantwoordelijk voor hoe uw gegevens worden verwerkt.

EER-Vertegenwoordiger

Aangezien StL een gegevensbeheerder is in Nederland, is elke Lokale Kerk in de EER de landsvertegenwoordiger voor StL in het rechtsgebied waarin de Lokale Kerk is gevestigd om StL te helpen met het verzamelen, opslaan, gebruiken en overbrengen van informatie en het naleven van alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Reikwijdte van het beleid

StL en de StL-kerken nemen uw privacy zeer ernstig en dit beleid is aangenomen omdat het het recht van mensen erkent om hun persoonlijke gegevens privé te houden.

Door persoonlijke gegevens te verstrekken, waaronder door deze website te gebruiken, stemt u ermee in ons toe te staan contact met u op te nemen, ook per post, e-mail, telefoon of sms-bericht, in verband met onze liefdadigheidsdoelen:

 1. voor onze legitieme belangen, in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming; of
 2. op basis van de toestemmingen die u hebt gegeven.
Uw voorkeuren aanpassen

Als u op enig moment uw voorkeuren wilt wijzigen en:

 1. u wilt geen verdere communicatie ontvangen van StL en/of de Lokale kerk die u bezoekt of eerder hebt bezocht; OF
 2. u wilt de manier waarop u communicatie ontvangt, veranderen

volg dan de procedure onder Uw rechten hieronder.

Als u het niet eens bent met enig onderdeel van dit beleid, geeft u ons dan geen persoonsgegevens en gebruik de website dan niet.

Hoe persoonlijke informatie wordt verzameld

Persoonlijke gegevens worden verzameld elke keer dat u met ons in contact komt, bijvoorbeeld wanneer u:

 1. de website bezoekt (zie het cookiebeleid);
 2. een gift doet aan de Lokale Kerk;
 3. zich registreert voor een StL-conferentie of een evenement in de Lokale Kerk;
 4. solliciteert voor een baan of als vrijwilliger bij de Lokale Kerk;
 5. uw contactgegevens, schriftelijk of mondeling, verstrekt aan het personeel of de vrijwilligers van de lokale kerk;
 6. goederen of diensten koopt van StL, via de website of rechtstreeks van de Lokale Kerk en wanneer u creditcard- of bankpasgegevens verstrekt;
 7. deelneemt aan andere activiteiten van de Lokale Kerk, zoals groepen;
 8. contact met ons opneemt via e-mail, sms, brief, telefoon;
 9. persoonlijke ontmoetingen met personeel en vrijwilligers hebt;
 10. toegang tot sociale mediaplatforms neemt zoals Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram;
 11. zich registreert bij StL.app en StL toestemming verleent om de Lokale Kerk toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens en toestemming geeft om benaderd te worden door StL en/of de Lokale Kerk.
Soorten informatie die verzameld wordt
Persoonlijke informatie

De soorten persoonlijke informatie die door ons worden verzameld, zijn onder meer:

 • persoonlijke gegevens zoals uw titel, naam en geboortedatum;
 • contactgegevens zoals postadres, postcode, e-mailadres, mobiele telefoonnummers en telefoonnummers;
 • indien relevant voor onze missie, demografische informatie zoals burgerlijke staat, nationaliteit, opleiding, werk/kwalificaties en familiedetails;
 • financiële informatie zoals donatie geschiedenis en uw bankgegevens;
 • of u een belastingbetaler bent op de plaats waar de Lokale kerk is geregistreerd;
 • gegevens van uw echtgeno(o)t(e) en familie als u zich vrijwillig aanmeldt, zich registreert voor evenementen en/of uw kinderen om welke reden dan ook bij StL of de Lokale Kerk registreert;
 • niet-financiële informatie zoals paspoorten, rijbewijzen en financiële informatie zoals salarisadministratie, belastingcodes en declaraties;
 • gegevens van werknemers en vrijwilligers zoals kwalificaties, talen en ervaring;
 • aantekeningen van uw contact met ons;
 • door u verstrekte foto’s of foto’s genomen bij StL of op diensten of evenementen van de Lokale Kerk;
 • bezoeken aan de website om StL in staat te stellen de effectiviteit te verbeteren en de diensten en evenementen van De kerk beter te promoten.
Gevoelige/speciale categorie persoonlijke informatie

We kunnen gevoelige persoonlijke informatie verzamelen en opslaan (speciale categorie-informatie onder AVG), zoals:

 • gezondheidsinformatie verstrekt tijdens pastorale vergaderingen;
 • gezondheidsinformatie om te helpen bij het bezoeken van StL of diensten en evenementen in de Lokale Kerk;
 • religieuze informatie (aanwezigheid op Lokale Kerk en/of plaatselijke kerkelijke evenementen/activiteiten, persoonlijke geloofsbeslissingen, doopsel);
 • religieuze overtuiging, toegestaan wanneer u en/of uw familie aanwezig is, zich registreert voor StL en/of diensten en conferenties in de Lokale Kerk;
 • gebedsverzoeken.
Hoe wij uw gegevens gebruiken

We verzamelen informatie over u voor verschillende doeleinden op basis van verschillende redenen. Een deel van de informatie wordt bijvoorbeeld bekendgemaakt om zich te registreren voor activiteiten of evenementen, soms zijn wij op grond van Wet- en Regelgeving verplicht om informatie over u te verzamelen en te verwerken, en op andere momenten beschouwen wij het als een legitiem liefdadigheidsbelang om informatie te verzamelen en te verwerken.

Uw persoonlijke informatie zal worden behandeld in overeenstemming met de Wet. Ze wordt nooit verkocht of weggegeven. Ze wordt alleen gedeeld met anderen indien u daarvoor toestemming hebt gegeven of indien dat contractueel of wettelijk is toegestaan of vereist.

We zullen uw persoonlijke informatie niet voor andere doeleinden gebruiken zonder eerst uw toestemming te vragen, tenzij dat is toegestaan of vereist door de wet.

Over het algemeen kan het gebruik van uw persoonlijke gegevens op basis van onze legitieme liefdadigheidsbelangen en met uw toestemming het volgende omvatten:

om u op de hoogte houden van diensten, activiteiten, evenementen, middelen en conferenties van StL en/of van de Lokale Kerk;

 • om de belangen van StL, zijn christelijke missie en zijn liefdadigheidsobjecten te bevorderen;
 • om werknemers en vrijwilligers te beheren;
 • om donaties te werven en te verwerken, alsook gerelateerde wettelijke rechten en plichten;
 • voor het oprichten en behouden van uw betrokkenheid met ons, evenementen die u hebt bijgewoond, welke gebieden en activiteiten van de

Lokale Kerk die u hebt gesteund, het bijhouden en erkennen van elke donatie, om de producten of diensten die u hebt aangevraagd, te verstrekken;

 • voor het beantwoorden van een vraag of verzoek om nadere informatie of over een klacht over ons, onze diensten, activiteiten en evenementen;
 • om u te registreren voor evenementen, conferenties en om de gevraagde diensten te bieden;
 • om analyses en marktonderzoek uit te voeren en onze website en communicatie te verbeteren, bijvoorbeeld door geanonimiseerde gebruikersgegevens te koppelen aan sociale mediasites zoals Facebook om de interesses van mensen beter te begrijpen;
 • om de Lokale Kerk te helpen om diensten en producten te leveren, die waardevoller zijn voor degenen die betrokken zijn bij StL en de gemeenschap van de Lokale Kerk;
 • om ons vermogen te verbeteren om mensen die naar een Lokale Kerk gaan en de bredere gemeenschap bij te staan;
 • om de Lokale Kerk en de geassocieerde StL-kerken te helpen voor management- en administratieve doeleinden, zoals boekhouding, betalingen met credit/debitcards, fraudebestrijdingsmaatregelen, onderhoud en ontwikkeling.
Wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke informatie alleen verwerken als we hier een wettelijke basis voor hebben. De wettelijke basis hangt af van de reden of redenen die we hebben verzameld en nodig hebben om uw informatie te gebruiken. Onder de Wet is de wettelijke basis in bijna alle gevallen:

 • omdat het in ons legitieme belang is als geregistreerde liefdadigheidsinstellingen en christelijke religieuze entiteiten om uw persoonlijke informatie te gebruiken om onze service als kerken te bedienen en te verbeteren;
 • om enige contractuele relatie die we met u hebben op het gebied van het leveren van producten of diensten te vervullen, zoals registratie bij evenementen;
 • omdat u akkoord bent gegaan dat StL en/of de Lokale Kerk uw informatie voor een bepaald doel gebruikt;
 • omdat we uw persoonlijke informatie moeten gebruiken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de bescherming en het welzijn van individuen;
 • om de vitale belangen van u of een ander persoon te beschermen, bijvoorbeeld in pastorale situaties;
 • om gevoelige persoonsgegevens en persoonsgegevens van een speciale categorie te verwerken die voor ons relevant zijn als een niet-commerciële religieuze organisatie;
 • waar u toestemming hebt gegeven om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon of sms, om u informatie en marketingcommunicatie te sturen.
Gegevensopslag en wie uw informatie ziet

Informatie die u elektronisch verstrekt, ook via deze website, kan worden bewaard op computers op locaties van StL-kerken en op servers in Nederland, de EER en de VS.

Informatie die u op papier verstrekt, zoals toestemmingen en brieven, of informatie die wordt vastgelegd in vergaderingen met personeel of vrijwilligers, kan worden overgebracht naar beveiligde virtuele systemen of worden opgeslagen in beveiligde fysieke archiveringssystemen.

Onder voorbehoud van naleving van ons beleid en procedures voor databeheer en in overeenstemming met de bovenstaande Gegevensbeschermingsbeginselen, kan informatie worden opgevraagd, gebruikt en opgeslagen:

 1. op computers op de locaties van de StL-kerken en servers in Nederland, de EER en de VS; en
 2. door een beperkt aantal personeelsleden of essentiële vrijwilligers met een geheimhoudingsplicht, die betrokken zijn bij de ontwikkeling, het onderhoud en de werking van de website Stlwm.org., en StL.app Financiële gegevens en kaartdetails:, of de diensten die door hen worden geleverd of die voor ons handelen voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet, of andere doeleinden die door u zijn goedgekeurd. Die partijen kunnen ook informatie verwerken, bestellingen uitvoeren en afleveren, creditcardbetalingen verwerken en ons ondersteunende diensten verlenen.

Externe dienstverleners kunnen informatie verwerken, bestellingen uitvoeren en leveren, donaties en creditcardbetalingen verwerken en namens ons ondersteunende diensten verlenen. Wanneer dergelijke details worden gedeeld, beperken de geldende overeenkomsten het gebruik van uw informatie tot het doel waarvoor deze wordt verstrekt en zorgen zij ervoor dat deze veilig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy worden bewaard.

Een van onze belangrijkste leveranciers is Church of God in de VS, d/b/a MailChimp, die e-mailcommunicatiediensten levert en gecertificeerd is volgens het EU-VS-privacyschildkader dat is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Wij verkopen of geven uw persoonlijke gegevens niet door aan enige andere organisatie en/of individuen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijk vereist.

Financiële gegevens en kaartdetails:

Alle financiële betalingen en gegevens worden bewaard in overeenstemming met The Payment Card Industry Data Security Standard (“PCI DSS“).

Alle online of telefonisch gedane donaties met creditcards/bankpassen worden veilig gesteld via externe serviceproviders en betalingsgateways, die voldoen aan PCI DSS. Onbewerkte kaartgegevens worden niet geregistreerd en worden niet opgeslagen op onze systemen.

Wij slaan geen onbewerkte financiële gegevens (credit- of debitcardnummers) op, die zijn verkregen via online-transacties, noch geven we informatie door aan derden, behalve waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, om fraude te verminderen of om een gevraagde dienst aan te bieden en kredietrisico’s te minimaliseren.

Hoelang houden wij uw informatie bij

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang als nodig en in overeenstemming met de Wet en andere wettelijke vereisten.

Als u hebt aangegeven dat u niet langer van ons wilt horen, houden we de minimale informatie bij die nodig is om ervoor te zorgen dat er geen toekomstig contact met u wordt gemaakt.

Zelfs nadat u uw communicatievoorkeuren hebt gewijzigd, kunnen we echter kopieën van informatie over u bewaren gedurende een periode die consistent is met de toepasselijke wetgeving, het toepasselijke statuut van beperkingen of, zoals wij denken dat redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke Wet- en Regelgeving, of wettelijke procedures.

Wanneer we gevoelige persoonlijke gegevens van u bezitten, wordt de gevoelige informatie na een periode van twee (2) jaar verwijderd, tenzij we bewijs hebben van uw vaste contact met ons of als we volgens de wet verplicht zijn die informatie bij te houden.

Cookies

We gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen wanneer u Stlwm.org bezoekt of gebruikt, inclusief het plaatsen van een stukje data, gewoonlijk een “cookie” genoemd op uw apparaat. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw harde schijf of in uw apparaat geheugen worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt of een bericht bekijkt. Door StLwm.org te gebruiken, staat u ons toe om uw informatie te verzamelen en te gebruiken voor activiteiten op apparaten die u gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Voor meer informatie en om te leren hoe u cookies die op Stlwm.org worden gebruikt, kunt blokkeren of verwijderen, raadpleegt u ons Cookiebeleid.

Uw rechten
Persoonlijke informatie

Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Daarnaast geeft de Wet u het recht, onder bepaalde omstandigheden:

 • om schriftelijk kopieën te verzoeken en op een veilige manier te verkrijgen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren;
 • om uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, te corrigeren of bij te werken;
 • om ons te verzoeken uw persoonlijke informatie niet langer voor marketingdoeleinden of voor enig ander doel te gebruiken wanneer er geen wettelijke verplichting is om door te gaan met de verwerking ervan;
 • om bezwaar te maken tegen profileringsactiviteiten op basis van ons legitieme belang;
 • om alle persoonsgegevens te laten verwijderen (alleen in de EER). Neem om een van deze rechten uit te oefenen contact op met privacy@stlwm.org of neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (contactgegevens hieronder).

Breng StL of de Lokale Kerk alstublieft onmiddellijk op de hoogte zodra een van uw contactgegevens verandert, zodat de records up-to-date kunnen worden gehouden.

We zullen redelijke stappen ondernemen om uw informatie die onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is, te corrigeren.

Als u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming bij StL of de Lokale Kerk waar u naartoe gaat (of eerder naartoe ging als u niet langer naar de StL-kerk gaat) en waar mogelijk wordt die informatie verwijderd.

Een verzoek om toegang, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens kan onder bepaalde omstandigheden worden geweigerd. Als uw verzoek wordt geweigerd, ontvangt u een reden voor de beslissing en, in het geval van wijziging, zal met uw persoonlijke gegevens worden vermeld dat de nauwkeurigheid ervan wordt betwist.

Marketingcommunicatie

De Regelgeving inzake privacy en elektronische communicatie (PECR) geeft u het recht:

 • om te kiezen om marketingcommunicatie al dan niet van ons te ontvangen via e-mail, sms of telefoon;
 • om te weten over de cookies die StL gebruikt, zodat u kunt beslissen of u toestemming geeft om een cookie op uw apparaat op te slaan. Zie het Cookiesbeleid op StLwm.org.

U kunt de manier waarop u wordt gecontacteerd of het soort materiaal dat naar u wordt gestuurd op elk moment wijzigen door contact met ons op te nemen via de post of e-mail via de onderstaande contactgegevens.

Uw voorkeuren aanpassen

U kunt op elk gewenst moment weigeren om communicatie te accepteren en niet langer dergelijke communicatie te ontvangen door:

 1. a. de instructies voor “Afmelden” te volgen in elke e-mail of sms die u ontvangt van StL en/of de Lokale Kerk;
 2. een e-mail te sturen naar privacy@stlwm.org;
 3. door een e-mail te sturen naar de Lokale Kerk die u bezoekt of eerder hebt bezocht of die contact met u heeft opgenomen;
Beveiliging

Er zullen redelijke maatregelen worden genomen om alle persoonlijke informatie die wordt bewaard te beveiligen.

Persoonlijke informatie die elektronisch wordt bewaard, wordt opgeslagen op een beveiligde server of in beveiligde bestanden.

Internet is geen veilige methode voor het verzenden van informatie. Daarom wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de beveiliging van informatie die u ons stuurt of ontvangt via internet of voor ongeautoriseerde toegang of gebruik van die informatie.

Beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw informatie te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onwettige verwerking, accidenteel verlies, vernietiging en schade.

Indien we u beveiligingscodes hebben gegeven of indien u beveiligingscodes hebt gekozen (gebruikersnaam, wachtwoord, gedenkwaardig woord of PIN), waarmee u onze online diensten kunt gebruiken, bent u ervoor verantwoordelijk deze beveiligingsgegevens vertrouwelijk te houden.

Links en sociale media

Deze website kan ook links bevatten naar andere websites of deze website kan ook social-media-knoppen bieden, waardoor het delen van webinhoud rechtstreeks naar een social-media-platform zoals Facebook, Twitter, WhatsApp en YouTube mogelijk is.

Wij ondersteunen geen social-media-website(s) en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, tenzij gepost of goedgekeurd door ons, noch zijn wij verantwoordelijk voor de cookies die dergelijke websites kunnen bevatten.

Het gebruik van dergelijke knoppen of links is op eigen risico en u moet de authenticiteit van sites verifiëren voordat u op dergelijke sites persoonlijke informatie post of verstrekt.

We vragen niet om wachtwoorden of persoonlijke gegevens op sociale media.

Websites zoals Vimeo en YouTube worden gebruikt om video’s op de website te laden en serviceproviders zoals Brushfire, MailChimp en Google Analytics kunnen via deze site hun eigen cookies verzenden. Raadpleeg het cookie- en privacybeleid op deze sites van derden als u hier meer informatie over wilt.

Deze website kan ook gesponsorde links en advertenties bevatten. Die kunnen meestal komen van gerelateerde StL-kerken, partnerministeries of serviceproviders komen, die mogelijk hun eigen gedetailleerde privacybeleid hebben.

Downloads

Alle documenten of bestanden die beschikbaar zijn gemaakt om te downloaden van onze website worden op eigen risico van de gebruiker aangeboden.

Bedenkingen rapporteren

Neem contact op met StL of de Lokale Kerk als u een probleem wilt melden met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie via deze website of rechtstreeks aan de Lokale Kerk als het gaat om informatie die op een andere manier wordt verstrekt.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Bureau voor gegevensbescherming (zie contactgegevens hieronder) over hoe uw gegevens worden beheerd.

Wijzingen in deze privacyverklaring

StL kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen om rekening te houden met veranderingen in de beste praktijken, beveiliging en controle en om te zorgen voor naleving van eventuele aanpassingen of wijzigingen in de Wet of andere toepasselijke wetgeving in de EER. Elke gewijzigde versie zal beschikbaar zijn op de website. We raden u aan regelmatig de website te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contact

Contact opnemen met StL en/of uw Lokale StL-kerk:

Als u meer informatie wenst, of vragen, problemen of klachten hebt met betrekking tot het privacybeleid of onze procedures voor informatieverwerking in het algemeen, neem dan contact op met de juiste persoon (personen) hieronder:

StL World Mission als trustee voor StL Church International
Att: Data Protection Officer: Shakila Olsen
Wisseloord 83 (alleen op afspraak), 1107 NB  Amsterdam
Postbus 233, 1110 CD Amsterdam
T.: +31(0)6 2845 4198
Email: sandra.kalicharan@stlwm.org

Gegevensbeschermingsautoriteiten
Autoriteit Persoonsgegevens
T: 0900 200 12 01
W: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Jaarverslag 2019
Tagline

Jaarverslag 2018
Tagline
01 mei 2019

Jaarverslag 2017
Tagline
01 mei 2018

Jaarverslag 2016
Tagline
17 mei 2017

Jaarverslag 2015
Tagline
19 juli 2016


Beloningsbeleid Church of God Nederland

Beloningsbeleid Church of God Nederland

Doel:
Het beloningsbeleid van Church of God Nederland heeft als uitgangspunt continuïteit en waardering van gekwalificeerde vrijwilligers. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van de statuten en Reglement.

Uitgangspunten:
Church of God nederland hanteert voor haar beloningsbeleid de volgende uitgangspunten.

* Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd;
* Transparant;
* Eenvoudig;
* Voldoen aan wet- en regelgeving;
* Nationale Raad geeft te allen tijde passend advies.

Beoordeling:
Een keer per jaar houdt de de nr een functionering- en
beoordelingsgesprek. Afspraken en doelen worden besproken en gesteld.
Deze doelen zijn i.o.m. de medewerkers geformuleerd en te beïnvloeden door de medewerkers.
De doelen van de organisatie worden hier in mee genomen. Deze gesprekken worden bewaard in de notulen.
De criteria welke worden meegewogen in beoordeling zullen bij aanvang van de werkzaamheden in overleg worden besproken.
denk hierbij onder andere aan:
* Vakbekwaamheid /deskundigheid;
* Flexibiliteit (geen 9 -5 mentaliteit);
* Kwaliteit adviezen.

Naast de persoonlijke doelen spelen ook de organisatiedoelstellingen een rol in de beoordeling. Sturing op de kwaliteit van de dienstverlening zijn erg belangrijk voor de organisatie.

Transparantie:
Het beloningsbeleid van Church of God is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website.

Evaluatie:
Het beloningsbeleid zal eenmaal per jaar geëvalueerd worden door Nationale Raad.
Tijdens deze evaluatie zal er gekeken worden naar:
* Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten?
* Zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving welke gevolgen hebben voor het beloningsbeleid?

Beloning bestuur:
De organisatie houdt rekening met de omvang en complexiteit van de stichting (Code Goed Bestuur)

Beloning vrijwilligers:
Om onze vrijwilligers te belonen zal de stichting 1 maal per jaar deze vrijwilligers “in het zonnetje zetten” door bijvoorbeeld een gezamenlijk uitje.

National Raad:
Leden van de National Raad ontvangen geen beloning. Zij kunnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding.



Statuten en Reglement Church of God Nederland

Statuten en Reglement Church of God Nederland

Inhoud

Artikel I : De Kerk

Artikel II : De Grondslag

Artikel III : De Geloofsbelijdenis en de Leerstelling

 1. De Sacramenten
 2. De doop in de Heilige Geest
 3. Het geheiligd leven
 4. Rechten en plichten van het gezin
 5. De gemeente (Church of God Nederland)
 6. Ambten en bedieningen
 7. De wederkomst van de Here Jezus Christus

Artikel IV : Doelstelling

Artikel V : Bevoegdheden

Artikel VI : Vergaderingen

Artikel VII : Lidmaatschap

Artikel VIII : Nationale Raad (NR)

Artikel IX : Financiën

Artikel X : Nieuwe aansluitingen en beëindiging van lidmaatschap

Artikel Xl : De Church of God kerk (lidkerken)

Artikel XII : Slotbepalingen

 1. Huishoudelijk Reglement


Artikel I : De Kerk

 1. De Church of God (CoG-NL) in Nederland is onderdeel van het Lichaam van de Here Jezus Christus, dat bestaat uit lokale kerken (lidkerken), die de geloofsbelijdenis van de eerste apostolische kerk naleven, staande op het volbrachte werk van Jezus Christus en strevende naar heiligmaking tot voorbereiding op de komst van de Here Jezus Christus.
 2. De lokale lidkerken mogen gebruik maken van de naam Church of God Nederland gevolgd door de naam van de plaats. De naam van de wijk wordt toegevoegd indien op een plaats meerdere kerken zijn gevestigd.

 

Artikel Il : De Grondslag

 1. De grondslag van de Church of God Nederland is het geloof in God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest.
 2. De enige bron van openbaring voor de grondslag en leerstelling is de Bijbel.

 

Artikel III : De Geloofsbelijdenis en de Leerstelling

 1. De Bijbel is het Woord van God en richtsnoer voor het denken en handelen van de gelovige.
 2. De enige ware God heeft zich geopenbaard in de drie goddelijke personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 3. De Here Jezus Christus is de eeuwige en eniggeboren Zoon van God, de volkomen openbaring van de volheid van God.
 4. De mens was volmaakt geschapen, maar is door ongehoorzaamheid in zonde gevallen en aan de dood onderworpen.
 5. De enige mogelijkheid tot redding en verlossing voor de mens, is door de Here Jezus Christus.
  1. De voorwaarde voor redding is een berouwvolle bekering tot en geloof in God.
  2. De kenmerken van de redding zijn innerlijk, het directe getuigenis van de Heilige Geest en uiterlijk, een leven van een wedergeboren mens, herkenbaar aan de vrucht van de Heilige Geest. (Galaten 5:22)

 

 1. De Sacramenten
  • De Bijbelse waterdoop door onderdompeling wordt bediend aan hen die getuigenis afleggen van hun geloof in en gehoorzaamheid aan de Here Jezus Christus. Door de doop zijn zij met Christus gestorven en opgewekt tot nieuwheid des levens, waarna men lid wordt van de gemeente. De doopformule is ‘in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest’ (in de naam van de Here Jezus Christus).
  • Het Heilig Avondmaal bestaand uit brood en wijn, wordt bediend aan hen die in Jezus Christus geloven en wedergeboren zijn. Het is een uitdrukking van de deelneming aan de goddelijke natuur van de Here Jezus aan zijn Lichaam en Bloed – ter nagedachtenis aan en ter verkondiging van Zijn lijden en dood, totdat Hij komt.

 

 1. De doop in de Heilige Geest 
  • Een wedergeboren gelovige mag aanspraak maken op de belofte van de Vader, namelijk de doop in de Heilige Geest, overeenkomstig de wil van de Here Jezus Christus tot opbouw van zichzelf en de gemeente. Het bewijs hiervan is het spreken in nieuwe tongen cq ‘andere talen’ (Handelingen 2:4).

 

 1. Het geheiligd leven
  • Een geheiligd leven is de wil van God voor alle gelovigen. Het is een voortdurende afscheiding van wat zondig en onrein is en een toewijding aan God.
  • Derhalve dient een gelovige, geestelijk en lichamelijk een gezond leven te leiden om God er mee te verheerlijken.
 1. Rechten en plichten van het gezin
  • Een christelijk gezin is: zowel medeburgers der heiligen, als huisgenoten Gods. leder lid heeft als zodanig rechten en plichten tegenover elkaar en tegenover God.
  • Zoals een lid zich niet kan onttrekken aan het gezin, zo kan een gelovige zich ook niet onttrekken aan de samenkomst om God te dienen en elkaar tot steun te zijn.
  • Verwacht wordt, dat elk lid zich inzet voor de opbouw van het gezin en de kerk/gemeente.

 

 1. De gemeente (Church of God Nederland)
  • De gemeente is deel van het Lichaam van Christus, waarvan Christus Zelf het Hoofd is. Zij is een woonplaats van de Heilige Geest voor de vervulling van haar grote opdracht om zielen te winnen. Elke gelovige is geestelijk en lichamelijk ten volle (een) deel van dit Lichaam, door de Here Jezus Christus aan te nemen, Hem openlijk te belijden zoals in de sacramenten beschreven (Romeinen 10:9).

 

 1. Ambten en bedieningen
  • De opbouw van de kerk/gemeente vindt plaats binnen de bediening van de plaatselijke lid kerken/gemeenten. Hiervoor heeft God ambten en gaven ingesteld, toebedeeld door de Heilige Geest. (Efeziers 4:11)
  • De ambtsdragers zijn toegewijden, die voldoen aan het profiel van elke bedienaar van het evangelie en de vrucht van de Heilige Geest dragen (1 Timoteus 3:1-5).

 

 1. De wederkomst van de Here Jezus Christus
  • Gelijkerwijs de Here Jezus Christus ten hemel gevaren is, zo zal Hij wederkomen in al Zijn heerlijkheid, om alle kinderen Gods tot zich te nemen (Handelingen 1:11)

 

Artikel IV : Doelstelling

 1. De Church of God Nederland beoogt alle facetten van het leven van het Lichaam van Christus te vertegenwoordigen door haar grondslag, geloofsbelijdenis en leerstellingen, met als middel van toepassing: de Bijbel, het onfeilbare Woord van God.
 2. Zij beoogt tevens ongelovigen te winnen voor het Koninkrijk van God en hen verder te leiden op de weg der waarheid en der heiligmaking door de prediking en lering van Gods Woord.

 

Artikel V : Bevoegdheden

 1. Het erkennen van alle schriftuurlijke- en het afwijzen van alle onschriftuurlijke leringen, methoden en gedragingen.
 2. Het leggen van een gezonde samenwerking tussen gelijk gezindten.
 3. Het bemoedigen en bevorderen van evangelisatie, nationaal en mondiaal, met alle daartoe ten dienste staande en wettig geoorloofde middelen.
 4. Het oprichten en in stand houden van afdelingen, instituten, publicaties en fondsen, als noodzakelijk voor de uitbreiding van de Church of God Nederland.
 5. Het recht om eigendommen te verkrijgen en af te staan, roerend of onroerend, alles in zoverre deze eigendommen nodig zijn voor de vooruitgang van de Church of God Nederland.

 

 

 

 

 

Artikel VI : Vergaderingen

 1. De samenwerking in de leiding van de plaatselijke (lid) kerk wordt verwezenlijkt door de vergadering van het Kerkbestuur bestaande uit oudsten en diakenen indien aanwezig.
 2. De samenwerking in landelijk verband wordt verwezenlijkt in de voorgangers – en andere vergaderingen, bestaande uit door de Church of God Nederland en op Internationaal niveau door Church of God (Cleveland, Tennesee, USA) erkende bedienaren.
 3. Aan alle geïnstalleerde leden zijnde de voorgangers wordt (advies) stemrecht verleend (zie Huishoudelijk Reglement over Stemrecht).

 

Artikel VII : Lidmaatschap

 1. Onderscheiden worden lidkerken en individuele leden. Onder de lidkerken wordt verstaan de Church of God Nederland kerken/gemeenten volgens artikel 1 en 2. De individuele leden worden onderscheiden naar hun :
 1. Bedieningen
 2. Ambten

 

 1. Met Bedieningen worden bedoeld de functies, zoals voorganger/herder, evangelist, leraar, opziener, oudsten, diaken etc. Met Ambten worden bedoeld de functiewaardering van de bedieningen, onderverdeeld in :
 1. Ingewijden (Ordained Bishop)
 2. Gemachtigden (Ordained Minister)
 3. Medewerker (Exhorter).

 

3. In het geval zij landelijke functies bekleden, vindt de installatie in ambten en bedieningen met een besluit van de Voorgangersvergadering plaats.

 

Artikel VIII : Nationale Raad (NR)

 1. Om haar besluiten ten uitvoer te brengen, heeft de CoG-Voorgangersvergadering de Nationale Raad (NR) als uitvoer ende en adviserende afdeling in het leven geroepen.
 2. De voorzitter van de NR, een ingewijd lid, wordt door de Voorgangersvergadering periodiek gekozen. Hij stelt de NR samen uit de door de Voorgangersvergadering voorgestelde en beschikbare kandidaten.
 3. De NR bestaat minstens uit een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester, eventueel aangevuld met een commissaris voor de jeugd- en een commissaris voor het vrouwen werk.
 4. De NR is verantwoording schuldig aan de Voorgangersvergadering.

De NR heeft tot taak:

 1. Alle besluiten van de Voorgangersvergadering en andere officiële vergaderingen, de statuten en het huishoudelijke reglement, voor zover nodig, samen met de lidkerken ten uitvoer te brengen;
 2. De Church of God Nederland in en buiten rechte te vertegenwoordigen
 3. De financiële middelen landelijk goed te beheren (Centrale kas)
 4. De lidkerken en de leden te assisteren in het zoeken naar een oplossing bij onoverkomelijke problemen, met name daar waar de continuïteit en de eigendommen van de CoG Nederland in het geding zijn.
 5. Verdere omschrijving zie Huishoudelijke Reglement (HR).

 

Artikel IX : Financiën

 1. De inkomsten van de landelijke kas (Centrale kas) worden verkregen door:
  1. De maandelijkse bijdragen van tienden door de lidkerken/gemeenten
  2. Maandelijkse bijdrage van de individuele leden
  3. Netto opbrengst van de belegde activiteiten
  4. Schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten.

 

 1. De financiële administratie van de Centrale kas wordt door de penningmeester van de NR beheerd. Eenmaal per jaar, doch zo nodig vaker, legt de penning meester op de Voorgangersvergadering rekenschap af over de financiën met betrekking tot het lopende boekjaar.
 2. ledere lidkerk is zelf verantwoordelijk voor hun eigen financiën (zie HR onder Financiën). Men dient een als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) goedgekeurde financiële administratie te overleggen.

 

Artikel X : Nieuwe aansluitingen en beëindiging van lid- maatschap

 1. ledere aanvraag voor (een) aansluiting van een kerk/gemeente of persoon, dientschriftelijk te worden gericht aan de NR. Er geldt een proefperiode van maximaal 1 jaar.
 2. Het lidmaatschap eindigt (eveneens schriftelijk/mail), door :
  1. Bedanken
  2. Overlijden
  3. Royement ten gevolge van aantoonbare handeling tegen de Statuten en Huishoudelijk Reglement (verkondigen van andere (valse) leerstelling, handelingen in persoonlijke levenswandel en andere praktijken die de kerk kunnen schaden).
 3. De NR zal, na grondige studie, aan de Voorgangersvergadering, ter goedkeuring een acceptatie c.q. beëindiging van de kerk, adviseren.
 4. De betrokkenen (voorganger en kerk) zullen schriftelijk op de hoogte gesteld worden van het besluit. Vervolgens zal na acceptatie een delegatie van de NR de installatie ter plaatse, in een openbare dienst, verrichten.

 

Artikel Xl : De Church of God kerk (lidkerken)

 1. De lokale CoG kerk is een onderdeel van het Lichaam van Christus en heeft als zodanig het recht en de plicht bij te dragen tot opbouw van de CoG Nederland waarvoor zij geroepen is.
 2. ledere voorganger (of zijn plaatsvervanger) gaat de lidkerk/gemeente c.q. het kerkbestuur voor en stimuleert hen in het naleven van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement naar letter en geest.
 3. Een lidkerk regelt haar eigen huishouding, welke niet in strijd dient te zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de CoG Nederland.
 4. Alle gelovigen, die zich met de Leerstellingen, Statuten en het Huishoudelijk Reglement kunnen verenigen, kunnen aanvaard worden als lid van de gemeente.
 5. In geval van problemen, waarbij de continuïteit en/of de eigendommen van de kerk in het geding is, dient de betrokken lidkerk/gemeente de NR te informeren (verwittigen), om samen naar een oplossing te zoeken.

 

Artikel XII : Slotbepalingen

 1. Deze Statuten zijn een aanpassing van het op 5 juli negentien honderd vijf en zeventig vastgesteld besluit, waarbij de Volle Evangelie Bethel Kerk (vanaf 2012 Church of God Nederland) als kerkgenootschap is geregistreerd bij het Ministerie van Justitie onder nummer KG 254, 5 augustus 1975.
 2. Alle zaken, die nog niet in deze Statuten geregeld zijn, worden besproken en vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement, waarbij Gods Woordrichtsnoer/uitgangspunt/grondslag is.
 3. Het principe van een gemeenschappelijke bediening in de geest van liefde geldt ook voor alle lidkerken/gemeenten en alle leden.
 4. Wijzigingen aan de Statuten kunnen alleen geschieden bij besluit, genomen met een eenparigheid van stemmen; met ten minste twee derde meerderheid van stemmen.

De voorgangers, die te Amsterdam op 01 juni 2019 op de vergadering aanwezig zijn, hebben gezamenlijk in de geest van broederliefde en in acht nemende alle leringen van Christus en zijn apostelen, deze Statuten gewijzigd en bekrachtigd.

 

Huishoudelijk Reglement van de Church of God Nederland

Taken van de Landelijke voorzitter/opziener (overseer).

De voorzitter wordt gekozen door de voorgangers in de voorgangers vergadering.

De voorzitter wordt gekozen voor een termijn van 4 jaar, en zijn benoeming wordt bevestigd door de Internationale uitvoerende raad van de Church of God (Cleveland, Tennessee, USA). Na de bevestiging op internationaal niveau wordt de voorzitter aangesteld en ingezegend door de Field director cq Superintendent voor Europa.

De voorzitter wordt in de voorgangersvergadering bevestigd door de Superintendent of Field director, zijn functie gaat hierbij meteen van kracht, en bij de eerstvolgende Landelijke bijeenkomst wordt de voorzitter als zodanig voorgesteld.

De voorzitter kiest de leden van het bestuur voor de Nationale Raad (NR).

Aan het eind van zijn eerste termijn (4 jaar) kan de voorzitter zich opnieuw voor een termijn van 4 jaar beschikbaar stellen. De ambtstermijn van de voorzitter is maximaal 8 jaar.

De voorzitter kan na afloop van de maximale termijn van 8 jaar opnieuw worden benoemd, wanneer hij eerst twee jaar in een andere functie heeft gediend of indien anders wordt besloten.

De Nationale Raad (NR) bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, en een secretaris.

Indien van toepassing, aangevuld met een commissaris voor de jeugd, en een commissaris voor het vrouwenwerk. Een vertegenwoordiger van de Church of God Internationaal mag in de NR zitting nemen.

De NR kan worden uitgebreid met een 2e penningmeester en een 2e secretaris.

De NR van een bepaald land bestaat tenminste uit 4 (vier) bestuursleden indien er in dat land minder dan 20 gemeenten zijn. Indien er in een bepaald land tussen 21 – 60 gemeenten zijn dan dient de NR tenminste uit 6 (zes) bestuursleden te bestaan.

De NR bestaat uit voorgangers van de lidgemeenten, die erkend zijn door de Church of God Nederland en de Church of God (Cleveland Tennessee, USA). Zij zijn ingewijd als bishops of ordained ministers.

De Nationale Raad functioneert met mandaat van de voorgangersvergadering. Dit houdt in, dat de Nationale Raad de bevoegdheid heeft om zelfstandig tot besluitvorming te komen binnen het kader van de afspraken die te maken hebben met lopende of op te starten zaken, vastgelegd in de voorgangersvergadering. Tevens vervullen zij een adviserende taak.

Het voorgenomen besluit van de NR wordt bevestigd in de voorgangersvergadering indien er minstens de helft + 1 van de voorgangers aanwezig zijn. Indien het de Statuten en Huishoudelijk Reglement betreft, dient tweederde (2/3) van de voorgangers aanwezig te zijn.

De voorgangersvergadering vindt eenmaal per jaar plaats of, indien anders bepaald meerdere keren. Deze wordt door de Nationale Raad voorbereid inclusief de agenda.

Tevens wordt er op de voorgangersvergadering de gelegenheid gegeven om als collega’s onderling van gedachten te wisselen over de arbeid en motivatie.

Elke voorganger kan zich verkiesbaar stellen voor de functie van Landelijk Voorzitter c.q. Overseer of voor de overige functies in de NR (zie Artikel VIII punt 3).

 

Amsterdam, 01 juni 2019

 

John H. Olsen

Voorzitter
Church of  God Nederland


Jaarverslagen

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019
Tagline

Jaarverslag 2018
Tagline
01 mei 2019

Jaarverslag 2017
Tagline
01 mei 2018

Jaarverslag 2016
Tagline
17 mei 2017

Jaarverslag 2015
Tagline
19 juli 2016

Visie & Missie

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings and more.